TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2388 hồ sơ

Đang xử lý
140 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
93.01 (%)